Prava potrošača

Poštovani kupci,
  Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.doppler.rs smatra prodajom na daljinu.  Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca koji je dostupan na našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Dobbeat doo, Ratka Mitrovića 138, 11030 Beograd, ili elektronskim putem na email adresu office@dobbeat.com Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. U uputstvu ćemo Vam dati predlog kako da nam se proizvod najefikasnije i uz najmanje troškove vrati. Proizvodi koji su manjih dimenzija i nisu lomljivi, niti se razumno može očekivati da će se tokom transporta oštetiti, mogu se vratiti poštom. Kabastiji proizvodi, kao i proizvodi koji su lomljivi ili u vezi sa kojima se razumno može očekivati da se tokom transporta mogu oštetiti, treba da se vrate posredstvom naših vozila ili kurirske službe koja daje garanciju da će se proizvod vratiti u neoštećenom stanju. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda, možete pogledati cenovnik kurirske službe Postexpress na sledećoj internet stranici:   http://www:postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp
  Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i original ili fotokopija fiskalnog isečka. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.  
OBAVEŠTENJE O PRAVIMA POTROŠAČA
Prodavac je dužan potrošača (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih i slicnih delova, tehnickog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac će Potrošaču predati uputstvo za upotrebu i montažu. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom rokuNe može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom rokuOpravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene nameneOtklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca
Nesrazmerno opterećenje za Prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoruZnačaj saobraznosti u konkretnom slučajuDa li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez Značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira izmeu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.
Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.
Da bi Potrošač ostvarilo pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (revers). Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na servis. Potrošač je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Potrošač neće moci da preuzme robu sa servisa. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u ćenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za odreeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese potrošača. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će ćenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca (serviseri).
Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.
 
Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi potrošača i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenutie nesobraznosti došlo krivicom Prodavca.
U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku ovlašćenog servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu potrošača tek nakon što Potrošač uplati na naš tekuci račun sve nastale troškove.
U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje kod Prodavca, kao i u slučaju kada artikal nije sastavilo ovlašćeno liće, kod Prodavca, on je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih kod Prodavca. Kompatibilnost komponenata nije predmet saobraznosti ukoliko sve komponente nisu kupljene kod Prodavca. U slučaju da su sve komponente kupljene kod Prodavca a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, Prodavac se obavezuje da će u dogovoru sa Potrošačem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist potrošača.
Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.
Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. cišćenje i sl. Od potrošača se oćekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača po važećem ćenovniku servisnih usluga.
Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih elektricnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom potrošača ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizicku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.
Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.
Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Potrošač će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.
 
Sve dodatne informacije vezane za servis Potrošač može dobiti pozivajući na telefon +381 63 699-660  svakog radnog dana od 09h do 16h  ili slanjem poruke na e-mail: office@dobbeat.com  

*********************************

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili utgovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija

Sl.glasnik RS br. 21/2015

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Član 2

Obrazac za odustanak sadrži:

 • naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;
 • izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;
 • datum zaključenja ugovora;
 • datum prijema robe;
 • razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;
 • ime, prezime i adresu potrošača;
 • svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;
 • datum popunjavanja obrasca.

Član 3

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija („Službeni glasnik RS“, broj 50/11).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

PODACI O TRGOVCU

Naziv pravnog lica:Dobbeat doo
Adresa:Ratka Miktrovića 138, Beograd
Kontakt telefon / Osoba:063/699-660 Zoran Živanović
Email adresa: 

PODACI O KUPCU

Ime i prezime: 
Adresa: 
Kontakt telefon/Email adresa: 
Datum kupovine / Broj fiskalnog isečka: 
Datum zaključenja ugovora: 
Datum prijema robe: 
Datum reklamacije (podnošenja prijave): 
Razlog reklamacije: (poželjno navesti ali nije obaveza)       
Želim da mi se vrati novac (trgovac i kupac dogovoraju način vraćanja novca, u gotovini lično, kurirskom službom i doznakom na bankovni račun kupca). Ovo važi isključivo u slučaju opravdanosti reklamacije koju utvrđuje prodavac nakon prijema robe.
DA                                                                  NE
                                
zaokružiti

Smatra se da je kupac saglasan da mu se cena robe vrati kada ista bude vraćena u centralni magacin-sedište trgovca. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. Prijem obrasca će trgovac potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Potvrdi će trgovac priložiti uputstvo o načinu vraćanja robe.

Roba manjih dimenzija i koja nije lomljiva može se vratiti poštom ili kurirskom službom. Lomljiva roba može se vratiti isključivo kurirskom službom Daily express. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

                                                                                                                                   ______________________________
                                                                                                                                         POTPIS KUPCA 

POVRATI I ZAMENA ROBE

REKLAMACIJE, POVRAT I ZAMENA ROBE

U slučaju da Kupac ima bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, kontaktirajte nas u cilju brzog rešavanja istih.
Kupac ima pravo na reklamaciju robe :

 • u slučaju nesaobraznosti robe
 • kada je isporučena roba greškom tj koja nije poručena
 • prilikom isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja koja su proizvod neadekvatnog transporta
 • sve ostalo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača 

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, usmeno-telefonom. Kupac ima pravo da zahteva zamenu artikla iz originalne porudžbenice, a u slučaju nemogućnosti zamene, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali. Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene usled nesaobraznosti, snosi prodavac za vreme trajanja saobraznosti, u suprotnom snosi kupac.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja.
Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora na: 

office@dobbeat.com i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa proizvodom u originalnoj ambalaži i računom na adresu: Dobbeat d.o.o. , Ratka Mitrovića 138, 11030 Beograd.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju.
Paket poslati isključivo sa kurirskom službom sa kojom prodavac u datom trenutku ima ugovor, u suprotnom nećemo primiti paket. Pozovite nas ukoliko niste sigurni kojom kurirskom službom da pošaljete paket.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Proizvod obavezno pošaljite u ispravnom i nekorišćenom stanju kao i originalno neoštećenom pakavanju  u pratnji originalnih dokumenata izdatih od strane Nortec doo-a: fakture, fiskalni račun (kopija) garantni list (ukoliko su izdati). U suprotnom nećemo biti u mogućnosti primiti paket. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo reklamaciju.

Dobbeat doo će najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od prijema izjave o jednostranom raskidu Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine.